Adresa:
ČATP
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9
Telefon: 272 100 143
Fax: 272 100 158
E-mail: catp@catp.cz
Internet: www.catp.cz

Česká asociace technických plynů

Podmínky členství


Členem Asociace se mohou stát právnické osoby se sídlem v České republice, které jsou činné v následujících oblastech:

 • výroba, plnění a/nebo distribuce a/nebo aplikace technických plynů,
 • konstrukce a výroba přepravních kontejnerů, tlakových lahví a nádob, zásobníků a odpařovačů ve spojení s užíváním technických plynů,
 • konstrukce a výroba tlakových zařízení, armatur pro používání technických plynů,
 • projekce a výstavba zařízení pro výrobu, dělení, stlačování, zkapalňování, lisování technických plynů a/nebo jejich distribuce, včetně plynových rozvodů a mobilních zásobníků, trajlerů a cisteren,
 • prodej, revize a servis zařízení uvedených v předchozích bodech,
 • poskytování dalších služeb spojených s technickým plyny, jako např. doprava technických plynů, školení o manipulaci s technickými plyny apod.
Kategorie členství:

Každý člen je povinen sdělit vedení Asociace při vzniku členství a na začátku každého roku, do které kategorie náleží.

Pro članství existuje 5 členských kategorií:

 • kategorie 1 - roční obrat nad 3 000 milionů Kč
 • kategorie 2 - roční obrat 500 - 3 000 milionů Kč
 • kategorie 3 - roční obrat do 500 milionů Kč
 • kategorie 4 - roční obrat není aplikován
 • kategorie 5 - roční obrat není aplikován

Kategorie 1, 2, a 3 zahrnují členy Asociace činné v oblasti a), kategorie 4 a 5 zahrnují členy Asociace činné v oblastech b) - f).

Získání členství:

Žádosti o přijetí je nutno adresovat písemně představenstvu Asociace, které je předloží členské schůzi ke schválení.

Ukončení členství:

Členství zaniká vystoupením člena. Vystoupení může být provedeno jen na konci obchodního roku a při dodržení minimálně šestiměsíční lhůty dopisem adresovaným představenstvu Asociace.

Členství zaniká vyhlášením konkurzu na majetek člena.

Členství zaniká vyloučením. Člen může být vyloučen,

 • se provinil nějakým činem, který je v rozporu se zájmy Asociace a může ohrožovat účely Asociace nebo poškozovat její jméno,
 • předpoklady pro přijetí člena již neexistují,
 • neplní ani po dvojí písemné výzvě své povinnosti vůči Asociaci, zvláště pak placení příspěvků.

Člen je vyloučen na základě rozhodnutí členské schůze.

Práva členů:

Všichni členové mají stejná práva s výjimkou odlišného hlasovacího práva podle kategorie členství.

Všichni členové jsou oprávněni účastnit se všech výhod a používat všech možností (prostředků) zajišťovaných Asociací.

Každý člen může předložit své návrhy členské schůzi.

Povinnosti členů:
Členové jsou povinni:

 • respektovat ustanovení těchto stanov,
 • plnit rozhodnutí učiněná členskou schůzí a podporovat Asociaci při plnění jejich zákonných a dalších úkolů,
 • platit požadované příspěvky.
Pokud máte ke stránkám připomínky nebo dotazy, zašlete je na e-mail správce: admin@catp.cz.